Публично-правни науки

Лекции по Публично-правни науки
Съдържание:

I. Конституционно право
1. Конституционализмът - възникване, развитие и същност. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г.
2. Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт.
3. Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии.
4. Форма на държавното управление и държавното устройство.
5. Принципите на народния суверенитет и разделението на властите.
6. Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт.
7. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.
8. Конституционен статус на гражданите. Принципи. Гражданство.
9. Основни права на човека и гражданите.
10. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина.
11. Основни политически права на гражданите. Условия и ред за реализация. Гаранции.
12. Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Р. България.
13. Парламентаризъм-възникване и същност. Българския парламентаризъм. Народното събрание според КРБ от 1991 г.
14. Конституиране и вътрешна организация на Народното събрание. Постоянни и временни комисии.
15. Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание.
16. Парламентарен контрол - същност, форуми и процедури.
17. Президент. Избор и отговорност.
18. Правомощия и актове на президента.
19. Конституционна уредба на Министерския съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Политическа отговорност на правителството. Служебно правителство.
20. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация и дейност.
21. Органи и система на съдебна власт.
22. Контрол за конституционност - възникване, развитие и видове.
23. Конституционен съд – образуване, правомощия, процедури и актове.

II. Административно право и процес
24. Местно самоуправление - конституцинноправна уредба.
25. Понятие за държавно управление (изпълнителна дейност).Държавно управление във функционален аспект.
26. Органи на изпълнителна власт - понятие, видове. Централни органи на изпълнителната власт.
27. Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.
28. Административен акт (AA).
29. Условия за редовно действие на АА - обща постановка. Компетентност и съобразяване с целта на закона.
30. Законосъобразност по същество, форма и производство на АА.
31. Недействителност на административните актове (АА).
32. Изпълнение на административните задължения.
33. Административен контрол - понятие и видове.
34. Прокурорски и правораздавателен надзор върху администрацията.
35. Административна принуда – понятие и видове.
36. Административно наказателна отговорност – обща характеристика. Административно нарушение.
37. Административно наказание.
38. Производство по издаване на ИАА.
39. Оспорване на ИАА по административен ред.
40. Обжалване на ИАА по съдебен ред по реда на АПК.
41. Обжалване пред ВАС.
42. Касационно производство.
43. Отмяна на влезли в сила решения по административни дела.
44. Налагане на административни наказания.
45. Обжалване на наказателните постановления.
46. Възобновяване на АНП.
47. Изпълнение на административни наказания.

III. Финансово и данъчно право
48. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове.
49. Финансови вземания и финансови задължения. Държавни финансови вземания. Системи и производство за определяне размера на държавните вземания.
50. Изпълнение на държавните финансови вземания. Видове изпълнение. Принудително изпълнение на държавни вземания.
51. Способи за погасяване на държавните финансови вземания. Финансова амнистия. Прихващане и преклузивни срокове.
52. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Разграничаване от отговорността по ЗЗД. Субекти на отговорността. Видове отговорност.
53. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност.
54. Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статут и правомощия на Сметната палата.
55. Поява, същност и функции на данъците.
56. Статут и правомощия на данъчната администрация.
57. Правен режим на данък общ доход (ДОД) и данъка върху печалбата.
58. Правен режим на данъка върху добавената стойност и акцизите.
59. Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на данъчните облагателни актове.
60. Международно данъчно облагане.
61. Правен режим на митните сборове. Понятието „митни сборове” има събирателен характер.
62. Правна характеристика на банките. Основни понятия на банковото право.
63. Правен режим на БНБ. Мястото на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ.
64. Банков надзор. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ.
65. Правен режим на търговските банки. Учредяване и управление на търговските банки. Собствен капитал. Резерви.
66. Валутен режим. Валутни ценности. Местни и чуждестранни лица.