8. Арбитражен съд. Отношения между арбитрите и страните