5. Допустимост и сключване на арбитражно споразумение