5. Обекти на закрила - според международните договори и според българския ЗАвтПСП