10. Истината в наказателния процес (чл.13 НПК). Служебно начало