1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела