Лекция 9 - Прилагателно име. Притежателно местоимение. Словоред