8. Тълкуване на данъчните правни норми. Попълване на празноти в данъчните закони.