42. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от договорни отношения. Обхват на приложимото право – договорен статут.