22. Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци. Облагане на доход от наем или друго възмездно предоставяне не ползване на права или на имущество. Данъчна основа. Авансово внасяне на данъка. Декларация за дохода.