21. Приложимо право при определяне правоспособността на физическите лица. Принципът на национален режим при определяне на правоспособността на чужденците. Международна компетентност на българските съдилища и други органи за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.