21. Облагане на доходи от стопанска дейност като едноличен търговец. Облагаем доход. Годишна данъчна основа. Авансов данък. Деклариране на дохода.