20. Облагане на доходи от трудови правоотношения. Данъчно задължени лица. Данъчна основа. Данъчни облекчения. Авансово внасяне на данъка. Задължения на работодателя.