10. Данъчни правоотношения. Обща характеристика. Видове. Юридически факти и фактически състави на данъчното право.