7. Настаняване в затворите и поправителните домове