3. Същност и видове органи за външните отношения на държавите