3. Структура и организация на съдебната власт. Висш съдебен съвет.