19. Договорът за международен морски превоз. Видове. Характерни особености.