18. Освобождаване от местата за лишаване от свобода