9. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.