9. Непозволено увреждане: а) обща характеристика и ограничения; б) фактически състав на деликта; в) отговорност за вреди, причинени от другиго; г) отговорност за вреди, причинени от вещи