8. Адвокатски съвет: а) състав и избор б) правомощия