5. Неизпълнение: а) същност и форми; б) невиновна невъзможност за изпълнение и последици; в) причини за неизпълнението, за които длъжникът отговаря; г) виновна невъзможност за изпълнение; д) забава на кредитора