33. Доброволно изпълнение на данъчни задължения. Изпълнение от трети задължени лица. Солидарна отговорност.