24. Търговски сделки: а) общи положения; б) отделни видове по Търговския закон