24. Установяване на данъчни задължения при преобразуване на дружества. Ревизия при несъстоятелност и при правоприемство.