1. Недействителност на сделките: а) понятие и видове; б) нищожни сделки - понятие, основания и видове; в) унищожаеми сделки - понятие, основания, последици