14. Право на собственост: а) съдържание; б) способи за придобиване на собствеността; в) пространствени измерения (хоризонтално, нагоре и надолу)