12. Привилегии: а) същност и видове ; б) залог; в) ипотека - същност, видове и учредяване; г) обезпечение пред съд; д) защита