6. Лични отношения между съпрузите. Имуществени отношения между съпрузите - обща характеристика.