57. Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.