16. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на идеята за създаването на ЕХМС.