1. Предмет, характер и метод на криминологията. Задачи на криминологията