55. Контрол за спазване на трудовото законодателство – същност на контрола, видове контрол.