40. Специална закрила на труда на някои работници и служители.