33. Правомощия на районния съд при осъществяването на съдебния контрол върху наказателните постановления.