25. Процедура за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите. Издаване на удостоверения.