20. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение.