15. Вписване и времетраене на КТД, действие на КТД по отношение на лицата. Отговорност за неизпълнение на КТД.