13. Колективен трудов договор – предмет, видове, страни по колективния трудов договор.