6. Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост – обща характеристика. Принципи.