13. Упражняване на правата, произтичащи от марката на Общността. Процедури за установяване на нарушение върху правата на марка на Общността.