10. Същност и функции на марките. Регистрабилност. Производство в Патентното ведомство по регистрация на марка. Съдържание на изключителното право върху регистрирана марка. Прекратяване действието на регистрацията.