3. Обща характеристика на международните договори за избягване на двойното данъчно облагане