1. Международните организации като субекти на на МПП. Правосубектност на МО. Понятие за право на МО