50. Закрила на други обекти на индустриална собственост