40. Сключване на договора за международна продажба на стоки