7. Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.