16. Начин на отчитане труда на вещото лице. Процесуални изисквания.