10. Имунитети и привилегии на персонала на дипломатическите представителства.